Privacywet

 1. Privacy Policy SH Consultancy
  SH Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SH Consultancy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  – uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  – verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  – vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  – passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  – geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  – op de hoogte zijn van uw rechten omtrent je persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  SH Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

  SH Consultancy
  Hulweg 61
  6741 CE Lunteren
  info@shconsultancy.nl
  06-40637956

  Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden door SH Consultancy verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
  – Het aangaan van (bemiddelings)overeenkomsten die u met ons sluit
  – Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u  gesloten huur- of (aan)koopovereenkomst.      – Het aangaan arbeidsovereenkomsten                                                            – Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op SH Consultancy rust.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
SH Consultancy is wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar de identiteit van partijen. Dit is geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In de Wwft staat dat een makelaar geen diensten mag verlenen aan anonieme klanten. Daarom moet de makelaar zijn klant voor het sluiten van de opdracht identificeren en de identiteit verifiëren aan de hand van het originele identiteitsbewijs. Dit mag door een kopie te maken van het identiteitsbewijs, of door de relevante gegevens over te nemen. Deze gegevens moeten vijf jaar bewaard worden.

Verstrekking aan derden
SH Consultancy verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (notaris) voor het opstellen van een transportakte bij verkoop- en aankoop van onroerend goed.

Wij als SH Consultancy geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
SH Consultancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaartermijn hiervoor is 5 jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om (persoons)gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo verwerken wij standaard alléén (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat wij als makelaardij voor ogen hebben en zorgen ervoor dat uw gegevens niet bruikbaar zijn (bijvoorbeeld middels een stempel op- of het aanbrengen van een aantekening op uw kopie ID) voor kwaadwillende of onbevoegden.

Rechten omtrent je gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Dit kan via telefoon: 06-40637956 of info@shconsultancy.nl Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

SH Consultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

 

Voor persoonlijke begeleiding bij huur, verhuur, verkoop en aankoop van woonruimte.